dịch vụ kế toán
KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Cách lập biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán - Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán gồm những gì

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán bao gồm:

 BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Đơn vị:...................

 

Mẫu số 09 - LĐTL

 

Bộ phận:................

 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

 

 

                  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

 

 

 

 

 

 

Số : ...............

             

 

 

 BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày ... tháng ... năm ...

 

                                                                                                                                   

Họ và tên : ...............Chức vụ ............. Đại diện ............... Bên giao khoán ..............

Họ và tên : ...............Chức vụ ............. Đại diện ............... Bên nhận khoán .............                                                                                                  

Cùng thanh lý Hợp đồng số ... ngày... tháng ... năm ...

Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện:....................................

Giá trị hợp đồng đã thực hiện:.....................................................................................

Bên ...... đã thanh toán cho bên...... số tiền là................. đồng (viết bằng chữ)...........

Số tiền bị phạt do bên ..... vi phạm hợp đồng:................ đồng (viết bằng chữ)...........

Số tiền bên .... còn phải thanh toán cho bên ..... là ........ đồng (viết bằng chữ)...........

Kết luận:......................................................................................................................

 

          Đại diện bên nhận khoán                                   Đại diện bên giao khoán

                 (Ký, họ tên)                                           (Ký, họ tên, đóng dấu)


Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán bao gồm:
    Góc bên tái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận có bản thanh lý hợp đồng giao khoán.
    Ghi rõ ngày tháng năm thanh lý hợp đồng, số hệu bản thanh lý.
    Ghi rõ hộ tên, chức vụ của những người đươc đại diện cho bên giao khoán và bên nhận khoán.
    Ghi rõ số ngày tháng của hợp đồng được thanh lý.
    Ghi rõ nội dung công việc đã thực hiện và giá trị hợp đồng đã thực hiện đến thời điểm thanh lý hợp đồng.
    Ghi rõ số tiền bằng số và bàng chữ mà bên giao khoán đã thanh toán cho bên nhận giao khoán từ khi ký hợp đồng đến ngày thanh lý hợp đồng.
    Ghi rõ nội dung của từng bên vi phạm hợp đồng (nếu có) và số tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng.
    Ghi rõ số tiền bằng số, số tiền bằng chữ bên giao khoán còn phải thanh toán cho bên nhận khoán (theo tính toán trong hợp đồng, nghiệm thu công việc và số tiền đã thanh toán trước cho nhau) đến khi thanh lý hợp đồng hoặc ngược lại bên giao khoán đã thanh toán quá cho bên nhận khoán.
    Sau khi đã kiểm tra thực tế việc thực hiện hợp đồng, kết quả thực hiện hợp đồng hai bên nhất trí đưa ra kết luận về từng nội dung cụ thể về khối lượng thực hiện, đánh giá chất lượng và kiến nghị các việc cần làm (nếu có).
    Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán được lập thành 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản.
 
  + Biên bản phải có đầy đủ chữ ký cảu đại diện bên giao và đại diện bên nhận khoán .

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn
Số lượt xem

Đang online129
Tổng xem56495