dịch vụ kế toán
KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Cách tính tiền phạt nộp chậm tiền thuế môn bài theo Thông tư 130/2016/TT-BTC, Nghị định 100/2016/NĐ-CP, Luật 106/2016/QH13

Mức phạt chậm nộp tiền thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDN năm 2019? Hướng dẫn cách tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài theo Thông tư 130/2016/TT-BTC, Nghị định 100/2016/NĐ-CP, Luật 106/2016/QH13:

Từ ngày 1/7/2016 theo khoản 3 điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của bộ tài chính quy định mức phạt chậm nộp tiền thuế cụ thể như sau:


a) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.
 
b) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau:
- Trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13,
- Từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13,
- Từ ngày 01/7/2016 tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày.

Như vậy: Cách tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế sẽ chia 3 mức:

Trước ngày 1/1/2015:

- Số ngày chậm nộp < 90 ngày:

Số tiền phạt

 = 

Số tiền thuế chậm nộp

 X 

 0,05%

 X 

Số ngày chậm nộp

 


- Số ngày chậm nộp > 90 ngày:

Số tiền phạt

 = 

Số tiền thuế chậm nộp

 X 

 0,07%

 X 

Tổng số ngày chậm nộp - 90

 


Từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/6/2016:

Số tiền phạt

 = 

Số tiền thuế chậm nộp

 X 

 0,05%

 X 

Số ngày chậm nộp

 


Từ ngày 1/7/2016

Số tiền phạt

 = 

Số tiền thuế chậm nộp

 X 

 0,03%

 X 

Số ngày chậm nộp

 

 
Ví dụ: Công ty TNHH An Bình Giang nợ 100 triệu đồng tiền thuế GTGT thuộc tờ khai thuế GTGT tháng 8/2014 (tờ khai đã nộp đúng hạn cho cơ quan thuế), thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 22/9/2014 (do ngày 20/9/2014 và ngày 21/9/2014 là ngày nghỉ). Ngày 20/8/2016, người nộp thuế nộp số tiền thuế này vào ngân sách nhà nước, số ngày chậm nộp được tính từ ngày 23/9/2014 đến ngày 20/8/2016, số tiền chậm nộp phải nộp là 34,08 triệu đồng. Cụ thể như sau:
 
- Trước ngày 01/01/2015 tiền chậm nộp được tính như sau:

+ Từ ngày 23/9/2014 đến ngày 21/12/2014, số ngày chậm nộp là 90 ngày:
Số tiền phạt = 100 triệu đồng x 0,05% x 90 ngày = 4,5 triệu đồng.

+ Từ ngày 22/12/2014 đến ngày 31/12/2014, số ngày chậm nộp là 10 ngày:
Số tiền phạt = 100 triệu đồng x 0,07% x 10 ngày = 0,7 triệu đồng.
 
- Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016, số ngày chậm nộp là 547 ngày:
Số tiền phạt = 100 triệu đồng x 0,05% x 547 ngày = 27,35 triệu đồng.
 
- Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 20/8/2016, số ngày chậm nộp là 51 ngày:
Số tiền phạt = 100 triệu đồng x 0,03% x 51 ngày = 1,53 triệu đồng.
 
c) Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.
 
Ví dụ: Công ty CP Nội Thất An Huy nợ thuế GTGT 50 triệu đồng, có hạn nộp là ngày 20/8/2013. Ngày 26/8/2013, người nộp thuế nộp số tiền trên vào ngân sách nhà nước. Số ngày chậm nộp là 06 ngày, được tính từ ngày 21/8/2013 đến ngày 26/8/2013.
 
Ví dụ: Công ty TNHH Thương mại và Du Lịch Tân Việt  được cơ quan thuế quyết định gia hạn nộp thuế đối với khoản thuế GTGT 50 triệu đồng, có hạn nộp là ngày 20/5/2014, thời gian gia hạn từ này 21/5/2014 đến ngày 20/11/2014. Ngày 21/11/2014, người nộp thuế nộp 50 triệu đồng vào ngân sách nhà nước. Số ngày chậm nộp là 01 ngày (ngày 21/11/2014).
 
Ví dụ: Cơ quan thuế thực hiện thanh tra thuế đối với Công ty TNHH SX và XD Tiến Nam. Ngày 15/4/2014, cơ quan thuế ban hành quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế với số tiền là 500 triệu đồng, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 14/5/2014. Ngày 30/5/2014, người nộp thuế nộp 500 triệu đồng vào ngân sách nhà nước. Số ngày chậm nộp là 16 ngày, được tính từ ngày 15/5/2014 đến ngày 30/5/2014.
 

Trước đó:

2. Đối với khoản tiền thuế nợ từ ngày 01/1/2015 trở đi:

Cụ thểKể từ ngày 1/1/2015 theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015:

- Từ 01/01/2015, tiền chậm nộp được tính theo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.
- Đối với các khoản tiền thuế khai thiếu của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/01/2015 nhưng sau ngày 01/01/2015, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu cho toàn bộ thời gian chậm nộp.

3. Đối với khoản tiền thuế nợ từ ngày 01/7/2013 trở đi:
 
a. Nếu số ngày nộp chậm < 90 ngày:

Số tiền phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0,05% x số ngày nộp chậm


b. Nếu số ngày nộp châm từ 91 trở đi:

Số tiền phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0,07% x (Tổng số ngày nộp chậm – 90)


VD: Công ty TNHH Bình Minh Tháng 7/2013 có phát sinh số thuế GTGT phải nộp là 100 triệu.
- Theo quy định hạn nộp chậm nhất là ngày 20/8/2013. Nhưng đến ngày 1/12/2013 mới đi nộp.
 

Cách tính tiền phạt chậm nộp thuế GTGT như sau:


- Từ ngày 20/8/2013 đến 20/11/2013: Số ngày chậm nộp là 90 ngày.
-> Số tiền bị phạt = 100.000.000 x 0,05% x 90 ngày = 4,5 triệu đồng.

- Từ ngày 21/11/2013 đến 2/12/2013: Số ngày chậm nộp là 11 ngày.
 - > Số tiền bị phạt  = 100.000.000 x 0,07% x 11 ngày = 0,77 triệu đồng.
 
Tổng cộng:
- Số tiền phạt chậm nộp = 4,5 triệu đồng. + 0,77 triệu đồng = 5,27 triệu đồng.
 
4. Đối với số tiền thuế nợ trước ngày 01/7/2013:

Số tiền bị phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0,05% x số ngày nộp chậm.

 
VD: Năm 2013 Công ty TNHH Bình Minh phải nộp tiền thuế TNDN năm 2012 là 100 triệu (trên tờ khai quyết toán thuế năm 2012)
- Theo quy định thời hạn chậm nhất là 01/4/2013 (do ngày 31/3/2013 là ngày nghỉ).
- Nhưng đến ngày 04/10/2013 Công ty mới đi nộp tiền thuế (tờ khai thì nộp rồi).
 
Cách tính tiền phạt chậm nộp thuế TNDN như sau:
 
a. Trước ngày 01/7/2013 tiền phạt chậm nộp được tính như sau:
- Từ ngày 02/4/2013 đến ngày 30/6/2013: Số ngày chậm nộp là 90 ngày:
= > Số tiền phạt = 100 triệu x 0,05% x 90 ngày = 4,5 triệu đồng.
 
b. Từ ngày 01/7/2013 trở đi tiền chậm nộp được tính như sau:
- Từ ngày 01/7/2013 đến ngày 04/10/2013: Số ngày chậm nộp là 96 ngày.

Trong đó:
- Từ ngày 01/7/2013 đến ngày 28/9/2013: Số ngày chậm nộp là 90 ngày:
= > Số tiền phạt = 100 triệu x 0,05% x 90 ngày = 4,5 triệu đồng;
 
- Từ ngày 29/9/2013 đến ngày 04/10/2013: Số ngày chậm nộp là 6 ngày:
= > Số tiền phạt = 100 triệu x 0,07% x 06 ngày = 0,42 triệu đồng.
 
Tổng cộng:
=> Số tiền phạt chậm nộp = 4,5 + 4,5 + 0,42 = 9,42 triệu đồng.


Xem thêm bài: Mức đóng thuế môn bài năm 2019

Nhận làm dịch vụ kế toán trọn gói uy tín giá rẻ chuyên nghiệp xem tại: Dịch vụ kế toán


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn
Số lượt xem

Đang online245
Tổng xem139344