dịch vụ kế toán
KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 
Gộp báo cáo tài chính như thế nào - Doanh nghiệp nào được gộp báo cáo tài chính
*Gộp báo cáo tài chính
 
–       Những doanh nghiệp nào không phải nộp báo cáo tài chính?
 
–       Trường hợp nào được phép xin gộp Báo cáo tài chính? Thuế TNDN, TNCN hay không?
 
–       Thủ tục gồm những gì? Và Nộp ở đâu?
 
 *Căn cứ:
 
– Tại khoản 4 điều 12 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015: Kỳ kế toán
 
+Nội dung: “Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng + với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng + với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng”.
 
 
– Tại Khoản 3 điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính
 
+Nội dung:"Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.
 
 
 
– Tại Điều 10. Khoản 1 điểm đ) Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
 
+Nội dung:"
 
+ Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh.
 
+ Trường hợp người nộp thuế nghỉ kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.
 
 
 
*Theo đó:
 
 – Doanh nghiệp đang trong thời hạn tạm ngừng kinh doanh nguyên năm tài từ 01/01-31/12 năm tài chính hiện tại thì không phải nộp báo cáo tài chính
 
– Nếu doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2016, và tính từ ngày thành lập đến hết ngày 31/12/2016 dưới <90 ngày thì doanh nghiệp được gộp Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, TNCN vào năm 2017 .
 
*Điều kiện:
 
–        Công văn xin gộp báo cáo tài chính gửi Cơ quan thuế trước ngày 31/03/2017.
 
–       Công văn Gộp BCTC lập thành 02 bản nộp tại bộ phận 01 cửa của  chi cục thuế quản lý, cơ quan thuế giữ 1 bản, doanh nghiệp giữ 01 bản lưu trữ

Doanh nghiệp nào được gộp báo cáo tài chính ????

1. Theo quy định của Luật kế toán về gộp báo cáo tài chính
 
Căn cứ Luật Kế Toán số 03/2003/QH11 tại Điều 13 quy định về kỳ kế toán như sau:
 
“4. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm.
 
Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng.”
2. Theo quy định của Luật thuế về gộp báo cáo tài chính
 
Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 3, Khoản 2, Khoản 3 quy định về phương pháp tính thuế như sau:
 
“2.Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp DN áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với DN mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với DN chuyển đổi loại hình DN, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.
 
3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của DN mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với DN chuyển đổi loại hình DN, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với DN mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với DN chuyển đổi loại hình DN, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập DN. Kỳ tính thuế thu nhập DN năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập DN năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.”
 
Như vậy, căn cứ theo các quy định trên thì những DN sau được gộp BCTC và gộp Quyết toán thuế TNDN:
 
– DN mới thành lập:
 
+ Nếu kỳ tính thuế đầu tiên kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có thời gian ngắn hơn 3 tháng thì được cộng với kỳ kế toán của năm tiếp theo.
 
+ Nếu kỳ tính thuế đầu tiên có thời gian nhỏ hơn 15 tháng thì DN được cộng gộp với kỳ kế toán của năm tiếp theo. Nói cách khác, nếu DN được thành lập từ tháng 10 của năm liền kề, thì được phép gộp báo cáo vào năm tiếp theo
 
– DN chuyển đổi loại hình DN, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể phá sản:
 
+ Nếu kỳ tính thuế năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 3 tháng thì DN được cộng với kỳ tính thuế năm trước đó.
 
+ Nếu kỳ tính thuế năm cuối cùng có thời gian nhỏ hơn 15 tháng thì DN được cộng gộp với kỳ tính thuế của năm trước đó. Nói cách khác, nếu DN thực hiện kỳ báo cáo cuối cùng vào quý 1 của năm tiếp theo, thì được gộp báo cáo vào năm trước
3. Thủ tục
 
– Những DN muốn gộp báo cáo tài chính, gộp Quyết toán thuế TNDN (tùy từng chi cục thuế) sẽ phải nộp công văn trước cho cơ quan thuế. DN cần phải tham khảo cán bộ quản lý thuế để nộp công văn nếu cần thiét.
 
– Thời hạn thông báo gộp báo cáo tài chính và gộp Quyết toán Thuế TNDN trước ngày 31/03 của kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm trước đó.
 
Lưu ý: DN xin gộp báo cáo tài chính của kỳ kế toán của năm đầu tiên hoặc năm cuối cùng thì được phép gộp BCTC và Quyết toán thuế TNDN. Riêng quyết toán thuế TNCN nếu trong năm DN có phát sinh chi phí trả lương cho nhân viên thì vẫn phải làm quyết toán thuế TNCN của năm đó.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn
Số lượt xem

Đang online86
Tổng xem58637