dịch vụ kế toán
KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Hàng khuyến mại có phải chịu thuế thu nhập cá nhân năm 2018 không ? Thế nào là hàng khuyến mại

Thế nào là hàng hóa khuyến mại?

Theo Điều 92 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 quy định các hình thức khuyến mại như sau:
1. Đưa hàng hóa mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.
2. Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.
3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ đểkhách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.
5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
6. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
7. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác.
8. Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.
9. Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.”
hàng khuyến mại có phải chịu thuế TNCN không

Hàng khuyến mại có phải chịu thuế thu nhập cá nhân năm 2018 không?

 Theo điểm b, khoản 6 và khoản 10 Điều 3 Luật Thuế TNCN 2007; điểm b, khoản 6, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định các trường hợp hàng khuyến mại phải chịu thuế TNCN như sau:

- Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại; Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại khi tham gia mua bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật Thương mại.
- Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khóan, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.
Như vậy:
- Hàng khuyến mại phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng (như chứng khoán, nhà, xe ...) thì người nhận khuyến mại phải nộp thuế TNCN.
- Hàng khuyến mại các hình thức trúng thưởng, xổ số (khoản 5, khoản 6 Điều 92 của Luật Thương mại) thì phần giá trị hàng khuyến mại vượt trên 10 triệu đồng thuộc diện nộp thuế TNCN (*).
- Hàng khuyến mại không thuộc 2 trường hợp trên thì không thuộc diện nộp thuế, người nhận hàng khuyến mại không phải nộp thuế TNCN.
(*) Theo quy định tại điều 5 Thông tư 42/2009/TT-BTC thì Cá nhân trúng thưởng xổ số các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng trên 01 vé xổ số thuộc đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân
Xem chi tiết tại Công văn 2548/TCT-TNCN ngày 12/06/2017 của Tổng cục thuế về hàng khuyến mại có phải chịu thuế thu nhập cá nhân
 

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2548/TCT-TNCN
V/v thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ khuyến mại

Hà nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 608/CT-TTHT ngày 24/02/2017 của Cục thuế Thành phố Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn về thuế Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chương trình khuyến mại khi mua hàng hóa. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 23/9/2015 Tổng cục Thuế đã có công văn số 3929/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ khuyến mại đã được hướng dẫn cụ thể, theo đó:

“Trường hợp Công ty cho, tặng hiện vật cho khách hàng không thu tiền mà hiện vật là tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng với cơ quan quản lý nhà nước thì thu nhập mà khách hàng nhận được thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng. Trường hợp Công ty thực hiện chương trình khuyến mại theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 92 của Luật Thương mại thì khoản tiền/hiện vật cá nhân nhận được từ hoạt động trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng.”

Trường hợp công ty TNHH TCIE Việt Nam tổ chức chương trình khuyến mại tặng quà (tiền mặt/hiện vật) cho tất cả mọi đối tượng khách hàng, không tổ chức thi hoặc bốc thăm trúng thưởng để chọn ra người được tặng quà, đồng thời quà tặng là tài sản không phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng thì hoạt động tặng quà khuyến mại của Công ty TNHH TCIE Việt Nam theo thông báo số 2312-16/TCIEV-CV ngày 23/12/2016 v/v thực hiện chương trình khuyến mại không thuộc diện chịu thuế TNCN.

Đề nghị Cục thuế Thành phố Đà Nẵng trên cơ sở thực tế thực hiện của công ty TNHH TCIE Việt nam và quy định hiện hành hướng dẫn công ty thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Đà Nẵng được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lý Thị Hoài Hương

 


 
 
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn
Số lượt xem

Đang online100
Tổng xem56949