dịch vụ kế toán trọn gói
KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính áp dụng theo thông tư mới nhất đầy đủ và chính xác nhất 

Những kinh nghiệm cần năm trước khi làm báo cáo tài chính mà chúng tôi đúc kết được các bạn cần tham khảo như sau:

Đối với các kế toán viên dày dạn kinh nghiệm đôi khi còn vấp phải những khó khăn trong quá trình thực hiện báo cáo tài chính thì những kế toán mới vào nghề càng khó khăn hơn trong việc tìm kiếm thông tin hướng dẫn.
 
Dưới đây, các kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm tại Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn bạn cách làm báo cáo tài chính ngắn gọn và tiện lợi nhất.
 
Bảng cân đối kế toán
- Thời điểm lập: cuối năm tài chính hoặc cuối niên độ kế toán
- Yêu cầu: Tổng tài sản bằng Tổng nguồn vốn
- Cách làm bảng cân đối kế toán
    Cột số năm trước: lấy số liệu từ Cột năm nay của “Bảng cân đối kế toán“ năm trước hoặc niên độ trước.
    Cột số năm nay: chuyển số liệu của các TK từ loại 1 đến loại 4 (dựa trên phần số dư cuối kỳ) trên bảng Cân đối số phát sinh năm nay. Đưa số liệu của bảng vào từng chỉ tiêu tương ứng trên Bảng Cân đối kế toán.
    Ví dụ : Chỉ tiêu 110 - Tiền và các khoản tương đương tiền là tổng số dư Nợ cuối kỳ của các TK 111, TK 112, TK 121. Trong đó, mở sổ chi tiết của TK 121 và trích lọc các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi dưới 3 tháng.
Riêng đối với các chỉ tiêu liên quan đến Phải thu khách hàng và Phải trả người bán thì căn cứ vào Bảng tổng hợp và bảng chi tiết TK 131 và TK 331
cách làm báo cáo tài chính
 
Báo cáo kết quả kinh doanh
-Thời điểm lập: tập hợp kết quả kinh doanh của cả năm tài chính hoặc cuối niên độ kế toán
- Yêu cầu: Phản ánh các chi phí và doanh thu hợp lý, hợp lệ
- Cách làm bảng cân đối kế toán:
    Cột số năm trước : lấy số liệu từ Cột năm nay của “Báo cáo kết quả kinh doanh“ năm trước hoặc niên độ trước.
    Cột số năm nay : chuyển số liệu từ Bảng Cân đối số phát sinh năm nay của các TK từ loại 5 đến loại 8 (phần tổng số phát sinh hoặc phần kết chuyển vào TK 911). Đối chiếu các chỉ tiêu và đưa tàu liệu vào từng chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo KQKD.
    Ví dụ: Chỉ tiêu 01 – “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ“ bằng Tổng số phát sinh TK 511 trên Bảng Cân đối số phát sinh năm nay.
 
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
-Thời điểm lập: thể hiện dòng ra và dòng vào của khối lượng tiền trong doanh nghiệp
- Yêu cầu: để Báo cáo lưu chuyển tiền tệ chính xác thì chỉ tiêu 70 trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phải bằng chỉ tiêu 110 trên Bảng Cân đối kế toán.
- Cách làm Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:
    Cột số năm trước: lấy số liệu từ Cột năm nay của “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ“ năm trước.
    Cột số năm nay : Căn cứ vào sổ Quỹ tiền mặt và Tiền gửi Ngân hàng, hoặc căn cứ vào số phát sinh TK tiền mặt, TK tiền gửi ngân hàng trên NKC.
    Nếu căn cứ vào Sổ quỹ tiền mặt và Tiền gửi ngân hàng:
+ Trên sổ quỹ tiền mặt, tính tổng số phát sinh của cả kỳ kế toán tại cột thu, chi. Sau đó lọc nội dung nghiệp vụ của cột TK đối ứng lọc ứng TK Tiền mặt. Nội dung này tương ứng với chỉ tiêu nào trên “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ“ thì mang số tiền của các nội dung tương ứng về đúng chỉ tiêu đó trên “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ “. Nếu có nhiều nội dung chung cho một chỉ tiêu thì thực hiện cộng nối tiếp vào sổ đã có. Nếu nội dung lọc xong mà không ứng với chỉ tiêu nào thì đưa vào mục thu khác hoặc chi khác.
+ Thực hiện tương tự như sổ ngân hàng.
    Nếu căn cứ từ Nhật ký chung:
Tính tổng cộng phát sinh của cả kỳ kế toán trên NKC. Tìm kiếm chỉ tiêu Tiền mặt và lọc các nội dung của tài khoản đối ứng. Làm tương tự với sổ quỹ tiền mặt
 
Thuyết minh báo cáo tài chính
Là báo cáo giải thích thêm cho các báo cáo tài chính trên: Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Căn cứ vào Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và Bảng Cân đối số phát sinh, Bảng trích Khấu hao TSCĐ (thuyết minh cho phần TSCĐ) và các sổ sách liên quan để lập. Chủ yếu thuyết minh các chế độ thay đổi và những điểm thay đổi bất thường.
 
Dưới đây KẾ TOÁN HÀ NỘI  sẽ hướng dẫn cách lâp báo cáo tài chính áp dụng theo thông tư 200:
Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của DN. Nói cách khác, báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của DN cho những người quan tâm (chủ DN nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng,…)
 
 Theo Thông tư 200, BCTC bao gồm:
 
 Bảng cân đối kế toán                              B01-DN
 
 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh    B02-DN
 
 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ                      B03-DN
 
 Bản thuyết minh BCTC                            B09-DN
 
 
 Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của DN. Nói cách khác, báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của DN cho những người quan tâm (chủ DN nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng,…)
 
 Theo Thông tư 200, BCTC bao gồm:
 
 Bảng cân đối kế toán                              B01-DN
 
 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh    B02-DN
 
 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ                      B03-DN
 
 Bản thuyết minh BCTC                            B09-DN
 
1.Bảng cân đối kế toán mẫu số B01-DN trong Báo cáo tài chính
1.1.Các tài liệu căn cứ để lập Bảng cân đối kế toán:
 Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp
 Căn cứ vào số, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết
 
 Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước
1.2.Bố cục Bảng cân đối kế toán
Cột 1 :chỉ tiêu
Cột 2: Mã số- mã các chỉ tiêu trên BCTC
Cột 3: thuyết minh BCTC
Cột 5: số đầu năm- số liệu cột này căn cứ trên “số cuối năm” của Báo cáo này năm trước
Cột 4:số cuối năm- số liệu cột này ghi tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm
 
 
1.3.Một số điều cần lưu ý trong Bảng cân đối kế toán của Doanh nghiệp
    Tuân thủ các nguyên tắc chung về lập và trình bày BCTC
    Các khoản Tài sản và Nợ phải trả trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn tùy chu kỳ kinh doanh của DN
    Với các DN không dựa vào chu kỳ kinh doanh để phân biệt ngắn hạn và dài hạn thì Tài sản, Nợ phải trả phải được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần.
 
2.Báo cáo kết quả kinh doanh trong BCTC
2.1.Các tài liệu căn cứ để lập Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước.
Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9
2.2.Bố cục báo cáo kết quả kinh doanh
 
Cột 1: các chỉ tiêu báo cáo
 
Cột 2: mã số các chỉ tiêu tương ứng
 
Cột 3: số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được thể hiện chỉ tiêu trên Bản thuyết minh BCTC
 
Côt 4: tổng sớ phát sinh trong kỳ báo cáo cuối năm
 
Cột 5: số liệu của năm trước
 
3.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong BCTC
3.1.Các tài liệu căn cứ
 
    Bảng Cân đối kế toán;
    Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
    Bản thuyết minh Báo cáo tài chính;
    Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước;
    Các tài liệu kế toán khác, như: Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”; Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết của các tài khoản liên quan khác
3.2.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo 2 phương pháp:
 
    Phương pháp trực tiếp
 
    Phương pháp gián tiếp
4.Thuyết minh báo cáo tài chính
4.1.Khi lập thuyết minh báo cáo tài chính doanh nghiệp căn cứ vào các tài liệu sau:
 
    Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo;
    Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp; Sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên quan;
    Căn cứ vào Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm trước;
    Căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp và các tài liệu liên quan.
 
4.2.Những nội dung chính trong Bản Thuyết minh báo cáo tài chính của BCTC
 
    Các thông tin về cơ sở lập và trình bày BCTC và các chính sách kế toán cụ thể được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng;
    Trình bày các thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong các BCTC khác
    Cung cấp thông tin bổ sung cần thiết khác
 
Nếu doanh nghiệp chưa biết cách lập báo cáo tài chính hãy tham khảo ngay: Dịch vụ báo cáo tài chính Giá chỉ từ 500-1 triệu

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn
Tìm Hiểu Thêm Doanh Nghiệp

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem1