Nhận gia sư kế toán theo yêu cầu  xem ngay
Nhận làm dịch vụ kế toán trọn gói từ 500 - 1tr/tháng xem ngay
Giảm 50% khoá học kế toán thực tế xem ngay

Mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn năm 2019 mới nhất hiện nay cho các thành viên cổ đông khi thành lập doanh nghiệp

CÔNG TY …………………..

----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- ***** --------

Số:            /BB – …………

 

 

                       BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN

Tại thời điểm …………………

Căn cứ Luật doanh nghiệp số .....

Xét nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày ………………..tại …………………………………….. đã tiến hành việc định giá tài sản.

Thành phần tham gia định giá gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Ông .............................................................................................................................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................................

2. Ông .............................................................................................................................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................................

3. Ông .............................................................................................................................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................................

đã tiến hành định giá tài sản như sau

1. Tài sản định giá là ....................................................................................................................

2. Nguyên tắc định giá: Định giá tài sản theo giá thị trường theo nguyên tắc nhất trí

4. Nội dung việc định giá: ...........................................................................................................

3. Kết thúc định giá: ....................................................................................................................

5. Cam kết của các bên tham gia định giá: ...............................................................................

Cuộc họp kết thúc lúc 10h cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các bên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

 

Chữ ký của các thành viên

 

Xem thêm bài: Góp vốn bằng tài sản có phải xuất hóa đơn

 


Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn