Nhận gia sư kế toán theo yêu cầu  xem ngay
Nhận làm dịch vụ kế toán trọn gói từ 500 - 1tr/tháng xem ngay
Giảm 50% khoá học kế toán thực tế xem ngay

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn mới nhất năm 2019 cho các doanh nghiệp đang thành lập

 

CÔNG TY ................................

Số ...../.........../GCN – ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP

Số: ........ - ........./GCN (Lần ...............)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp...................

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.......................... cấp ngày ....... tháng ...... năm ....... của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh.......................................................................

- Căn cứ tình hình góp vốn thực tế của thành viên.

CHỨNG NHẬN

Thành viên:....................................................................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................................................

Giấy CMND/ĐKKD số:................................ do:.................................. cấp ngày:........................

Đã góp đủ giá trị phần vốn góp của mình là:..................................... VNĐ (........................ chẵn), (Tỷ lệ vốn góp  %).

Hình thức góp vốn:

+ Tiền mặt: ....................................................................................................................................

+ Tài sản: .......................................................................................................................................

Thời điểm góp vốn:........................................................................................................................

Giấy chứng nhận này được lập thành hai bản gốc, một bản cấp cho thành viên góp vốn, một bản lưu ở hồ sơ công ty.

 

......, ngày ....... tháng ....... năm ........
CÔNG TY .................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY ................................

Số ...../.........../GCN – ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN GÓP VỐN

(Cấp lần .......)

 

  • Căn cứ vào Luật doanh nghiệp ......................
  • Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty .....................  do phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư .........................................................  cấp ngày ...............
  • Căn cứ điều lệ Công ty được soạn thảo  và thông qua ngày  ...................
  • Căn cứ việc góp vốn của các thành viên

Công ty .................................................................................

CHỨNG NHẬN

Ông (bà): ......................................................................................  Giới tính:...............................

Sinh ngày: .............................................  Dân tộc: .......................  Quốc tịch: ............................

CMTND/CCCD số: ..............................  Do Công an ..................  Cấp ngày: .............................

Nơi đăng ký HKTT: ......................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................................

Là thành viên của Công ty ............................................ , và hiện đã góp ............................. đồng, tương ứng với, chiếm ............ % tổng vốn điều lệ.

Kể từ ngày .................... , Ông .............................................  được hưởng đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Công ty được quy định trong điều lệ.

                                                                    ................, ngày .... tháng .... năm ............

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

        

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

................................

 

 
 
 

 


Số: ......./GCNGV-...............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

......***......

 

GIẤY CHỨNG NHẬN GÓP VỐN

-    Căn cứ vào Luật doanh nghiệp .....................

-    Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần............... số:................ do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư ........................... cấp lại ngày ...............;

-    Căn cứ vào việc góp vốn của các cổ đông;

-    Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần............................;

 

 CHỨNG NHẬN:

 

Ông/Bà:.............................................................................................................................................

- Sinh ngày:

.....................................................................................................

- Hộ khẩu thường trú:

.....................................................................................................

-  Chỗ ở hiện tại:

.....................................................................................................

- CMTND/CCCD số:

.....................................................................................................

       Phần vốn góp của Ông ...............................................  trong công ty là ........................  đồng (............................. đồng), chiếm ................ cổ phần tương ứng với...................... tổng vốn điều lệ theo giấy chứng nhận góp vốn số ............./GCNGV – ...............................

 

................, ngày ..... tháng ..... năm ...............

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 

                                                                                 

Xem thêm bài: Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh

 

 


Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn