dịch vụ kế toán
KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Quy định về khấu trừ thuế TNCN đối với các hợp đồng dịch vụ - Và tính thuế TNCN cho các hợp đồng dịch vụ này như thế nào?

Quy định về khấu trừ thuế TNCN đối với các hợp đồng dịch vụ.

Tại điểm i, khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:
 
“1. Khấu trừ thuế
 
Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập cụ thể như sau:
 i) Khấu trừ đối với một số trường hợp khác
 
Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d khoản 2 Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”
quy định về thuế TNCN đối với hợp đồng dịch vụ
 
Như vậy theo quy định:
 
    Đối với các cá nhân cư trú không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng có mức thu nhập từ 2.000.000đ/ lần trở lên thì doanh nghiệp phải khấu trừ 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
Chi tiết Mời các bạn tham khảo công văn số 1894/TCT-TNCN ngày 10/05/2017

Công văn 1894/TCT-TNCN 2017 thuế thu nhập cá nhân hợp đồng dịch vụ

187 lượt xem

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1894/TCT-TNCN
V/v đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế TNCN từ các hợp đồng dịch vụ

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn 2419/CT-TNCN ngày 19/01/2017 của Cục thuế Thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của Ông Trương Quốc Cần (Ông) từ các hợp đồng dịch vụ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1Quy định về thu nhập từ tiền lương, tiền công

– Tại điểm c, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tilương, tiền công là thu nhập người lao động nhđược từ người sử dụng lao động, bao gồm:

c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tin hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biu din văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.”

– Tại điểm i, khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

1. Khu trừ thuế

Khu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập cụ thể như sau:

i) Khu trừ đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tin công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d khoản 2 Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khu trừ thuế theo m10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”

2. Quy định về thu nhập từ kinh doanh

– Tại Điều 1 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế hướng dẫn:

“Điều 1. Người nộp thuế

1. Người nộp thuế theo hướng dẫn tại Chương Thông tư này là cá nhân cư trú bao gồm cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là cá nhân kinh doanh). Lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh bao gồm cả một số trường hợp sau:

a) Hành nghề độc lập trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

2. Người nộp thuế nêu tại khoản Điều này không bao gồm cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đng/năm trở xuống”

– Tại điểm a, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn:

“a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh gồm: cá nhân cư trú có phát sinh doanh thu kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định; cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức theo hình thức xác định được doanh thu kinh doanh của cá nhân.”

– Tại khoản 1, Điều 7 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn:

1. Nguyên tắc khai thuế

a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế từng lần phát sinh khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo từng lần phát sinh nếu có tổng doanh thu trong năm dương lịch trên 100 triệu đng.

…”

3. Quy định về cá nhân kinh doanh

– Tại khoản 1, Điều 6 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định:

Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh”.

Đề nghị Cục thuế căn cứ nội dung hợp đồng, làm rõ để xử lý theo quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ PC, CS;
– Website TCT;
– Lưu: VT, TNCN(2).7

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Tạ Thị Phư

 
Quy định về thu nhập TNCN từ hợp đồng dịch vụ.
Tại điểm c, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:
“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:
    c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứukhoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luậtvề chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.”
Như vậy, theo quy định thu nhập từ các hợp đồng dịch vụ là một khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công. Các tổ chức, doanh nghiệp ký hợp đồng dịch vụ phải khấu trừ thuế và nộp thuế TNCN theo quy định của pháp luật

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn
Số lượt xem

Đang online14
Tổng xem1011310