dịch vụ kế toán trọn gói
KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Tổng hợp các bút toán kết chuyển cuối kỳ mà kế toán cần phải biết khi làm sổ sách báo cáo tài chính cuối năm

các bút toán kết chuyển cuối kỳ

Dưới đây KẾ TOÁN HÀ NỘI xin được tổng kết lại các bút toán kết chuyển cuối kỳ như sau:

1. Hạch toán các bút toán về tiền lương cuối tháng.
 
- Tính tiền lương phải trả CBCNV

Nợ TK: 154, 241, 622, 627, 641, 642 ...Chi phí (Chi tiết theo từng bộ phận và phải xác định xem DN sử dụng chế độ kế toán theo TT 200 hay là 133)
          Có TK 334 - Tổng lương phải trả cho CNV
 
- Hạch toán khi trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

+) Tính vào chi phí của DN:

Nợ các TK: 154, 241, 622, 623, 627, 641, 642 ..  = Tiền lương tham gia BHXH ( X ) 24% (Tùy từng bộ phận):
          Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội: 18%
          Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế: 3%
          Có TK 3386 (Theo TT 200) – Bảo Hiểm Thất nghiệp: 1%
          (Nếu theo Thông tư 133 BHTN là: 3385)
          Có TK 3382 – Kinh phí công đoàn: 2%.
 
+) Tính trừ vào lương của Nhân viên:

Nợ TK 334: 10,5%
          Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội: 8%
          Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế: 1,5%
          Có TK 3386 (Theo TT 200) – Bảo Hiểm Thất nghiệp:1%
          (Nếu theo Thông tư 133 BHTN là: 3385) 
 
- Tính thuế TNCN phải nộp (nếu có)

Nợ TK 334 = Tổng số thuế thu nhập cá nhân khấu trừ
           Nợ TK 3335
 
- Khi thanh toán lương cho CBCNV:

Nợ TK 334   = Tổng tiền thanh toán cho CNV (Sau khi đã trừ đi các khoản trích vào lương (BH), thuế TNCN (nếu có), tạm ứng (nếu có).
          Có TK 1111, 112
                                
- Nộp tiền Bảo hiểm, KPCĐ:

Nợ TK 3383: 26% (Số tiền đã trích BHXH)
Nợ TK 3384: 4,5%
Nợ TK 3386 (Nếu theo TT 200): 2% 
(Nếu theo Thông tư 133 BHTN là: 3385)
Nợ TK 3382: 2%
        Có TK 1111, 1121
 
2. Hạch toán Trích khấu hao TSCĐ cuối tháng:
 
Nợ TK: 154, 241, 622, 627, 641, 642 ... Số khấu hao kỳ này (Chi tiết theo từng bộ phận và phải xác định xem DN sử dụng chế độ kế toán theo TT 200 hay là 133)
                     Có TK 214  = Tổng khấu hao đã trích trong kỳ.
 
3. Hạch toán phân bổ chi phí trả trước (nếu có)
 
Nợ TK: 154, 241, 622, 627, 641, 642 ... Chi phí (Chi tiết theo từng bộ phận và phải xác định xem DN sử dụng chế độ kế toán theo TT 200 hay là 133)
        Có TK 242  =  Tổng số đã phân bổ trong kỳ (Theo TT 200 và thông tư 133 đã bỏ TK 142)
 
4. Hạch toán Kết chuyển thuế GTGT:
 
Lưu ý: 

- Việc hạch toán kết chuyển thuế giá trị gia tăng cuối kỳ chỉ thực hiện đối với DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 

- Bản chất của việc hạch toán kết chuyển thuế GTGT là việc tính ra số thuế GTGT còn phải nộp hay còn được khấu trừ chuyển kỳ sau. Các bạn hạch toán kết chuyển như sau:

Nợ TK 3331

 = (Là số nhỏ nhất của 1 trong 2 tài khoản)

        Có TK 1331 

 
Giải thích: Khi kết chuyển theo số nhỏ, là số nhỏ nhất của 1 trong 2 TK 1331 hoặc 3331, thì số tiền này sẽ bị triệt tiêu và có được kết quả còn lại của 1 trong 2 tài khoản, khi đó sẽ biết được phải nộp hay được khấu trừ:

- Nếu số nhỏ nhất là số tiền của TK 1331 thì TK 3331 sẽ còn số dư và phải nộp.
- Nếu số nhỏ nhất là số tiền của TK 3331 thì TK 1331 sẽ còn số dư và còn được khấu trừ.
 
Cách xác định để biết được Số nhỏ nhất như sau:
 
a. Trường hợp 1:

Dư Nợ đầu kỳ 1331 + Tổng PS Nợ 1331 - Tổng PS Có 1331

 > 

 Tổng PS Có 3331 - Tổng PS Nợ 3331

 

=> Nợ TK 3331                                 

= Số nhỏ = Tổng PS Có 3331 - Tổng PS Nợ 3331
-> Còn được khấu trừ chuyển kỳ sau.

                Có TK 1331 

 
b. Trường hợp 2:

Dư Nợ đầu kỳ 1331 + Tổng PS Nợ 1331 - Tổng PS Có 1331

 < 

 Tổng PS Có 3331 - Tổng PS Nợ 3331

 

=> Nợ TK 3331

= Dư ĐK 1331 + Tổng PS Nợ - Tổng PS Có 1331
-> Phải nộp tiền thuế GTGT.

                Có TK 1331

 
- Khi nộp tiền thuế GTGT:

Nợ TK 3331

= (Tổng PS Có 3331 - Tổng PS Nợ 3331) - (Dư 
    Đầu kỳ 1331 + Tổng PS Nợ - Tổng PS Có 1331)

        Có TK 111, 112

 
5. Hạch toán kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu:
 
- Chú ý: Nếu DN áp dụng theo Thông tư 200 thì mới có TK 521, còn nếu theo TT 133 thì không có TK 521 Không có bút toán này (Vì khi hạch toán đã giảm trực tiếp trên TK 511 rồi)
Nợ TK 511
          Có TK 521  
 
6.  Hạch toán Kết chuyển doanh thu:
 
- Bút toán kết chuyển doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ...:
Nợ TK 511
         Có TK 911
 
- Bút toán Kết chuyển Doanh thu hoạt động tài chính
Nợ TK 515
     Có TK 911 
 
7. Hạch toán kết chuyển chi phí:
 
- Bút toán Kết chuyển giá vốn hàng xuất bán trong kỳ:
Nợ TK 911
           Có TK 632 
 
- Bút toán Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính:
Nợ TK 911
          Có TK 635 
 
- Bút toán Kết chuyển chi phí bán hàng:
Nợ TK 911
         Có TK 641 - theo TT 200 (Nếu theo Thông tư 133 là TK 6421)
 
- Bút toán Kết chuyển chi phí quản lý Doanh nghiệp:
Nợ TK 911
       Có TK 642 - theo TT 200 (Nếu theo Thông tư 133 là TK 6422)
 
8. Hạch toán Kết chuyển thu nhập khác:
 
Nợ TK 711
         Có TK 911 
 
9. Hạch toán Kết chuyển chi phí khác:
 
Nợ TK 911
        Có TK 811
 
10. Hạch toán tiền thuế TNDN tạm tính quý (Nếu phải nộp)
 
Nợ TK 821
            Có TK 3334
 
-> Cuối năm, căn cứ vào số tiền thuế TNDN phải nộp theo Tờ khai quyết toán thuế, cụ thể như sau:

- Nếu số tạm nộp hàng quý NHỎ HƠN số thực tế phải nộp: -> Nộp thiếu -> Phải nộp thêm:
Nợ TK 821
         Có TK 3334
 
- Nếu số tạm nộp hàng quý LỚN HƠN số thực tế phải nộp: -> Nộp thừa (ghi giảm chi phí thuế TNDN):

Nợ TK 821
          Có TK 3334
 

Các bút toán kết chuyển Đầu năm:

Kết chuyển Lãi/Lỗ năm trước sang năm nay
Khi làm sổ sách kế toán, đầu năm kế toán phải thực hiện bút toán đầu kỳ đó là kết chuyển lãi - lỗ:
- Căn cứ để kết chuyển lãi lỗ từ năm trước sang năm đó chính là số dư của tài khoản 421: Lợi nhuận chưa phân phối trên Bảng Cân đối phát sinh Tài khoản của năm trước
 
- Tài khoản 421 có 2 tài khoản cấp 2:
+ TK 4211: Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
+ TK 4212: Lợi nhuận chưa phân phối năm nay.
- Để xác định được kết quả hoạt động doanh của năm trước thì chúng ta phải dựa vào số dư của TK 4212 Trên bảng cân đối phát sinh tài khoản của năm trước.
+ Nếu TK 4212 có số dư bên Nợ => Năm trước Doanh nghiệp LỖ
=> Kết chuyển lỗ, kế toán hạch toán:
Nợ TK 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước
Có TK 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay
+ Nếu TK 4212 có số dư bên Có => Năm trước Doanh nghiệp LÃI
=> Kết chuyển lãi, kế toán hạch toán:
Nợ TK 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay
Có TK 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
 
- Ví dụ: số dư của TK 4212 trên bảng cân đối phát sinh tài khoản năm 2014 đang có số dư bên Nợ.
Cụ thể là Nợ 4212: 10.000.000 -> tức là năm 2014 cty này kinh doanh Lỗ 10 triệu
=> Sang năm 2015 đầu năm chúng ta phải kết chuyển Lỗ.
Nợ 4211: 10.000.000
Có 4212: 10.000.000
Chú ý: Đứng trên năm 2014 thì 10.000.000 tiền lỗ này là của năm nay tức là ở TK 4212 ( Bên nợ).
Còn sang năm 2015 thì số lỗ 10 triệu này là của năm trước nên phải ở TK 4211 ( Bên nợ)
Ví dụ: Năm 2015, công ty kế toán Hà Nội Cuối kỳ của TK: 4212 – DƯ CÓ: 10.000.000
ð Năm 2015, kế toán Hà Nội hoạt động lãi: 10.000.000
Đầu năm 2016, khi làm sổ sách kế toán, chúng ta phải chuyển số dư và thực hiện bút toán đầu tiên trên sổ sách kế toán là kết chuyển lãi của năm trước (2015) sang năm nay (2016):
Nợ 4212: 10.000.000
          Có 4211: 10.000.000
(Ngoài việc kết chuyển lãi lỗ thì công việc đầu năm của kế tóan còn phải chuyển toàn bộ số dư cuối kỳ của các TK đầu 1 + 2 +3 + 4 sang làm số dư đầu kỳ của năm nay).

Bạn chưa biết báo cáo tài chính và quyết toán thuế tham khảo: Quyết toán thuế cần chuẩn bị những gì


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn
Tìm Hiểu Thêm Doanh Nghiệp

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem617538