Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội năm 2016, bảo hiểm Y tế 2016 đối với Người lao động

- Bảo hiểm xã hội:

Đóng vào quỹ Hưu trí, tử tuất: 8%

Đóng vào quỹ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: 0 %

Đóng vào quỹ Ốm đau, thai sản: 0%

tỷ lệ đóng bảo hiểm năm 2016

- Bảo hiểm Y tế:

Bảo hiểm Y tế: 1,5 %

- Bảo hiểm Thất nghiệp:

Bảo hiểm thất nghiệp: 1%

 

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội năm 2016, bảo hiểm Y tế 2016 đối với Doanh Nghiệp (DN) hoặc Người sử dụng lao động

-Bảo hiểm xã hội:

Đóng vào quỹ Hưu trí, tử tuất: 14%

Đóng vào quỹ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: 1 %

Đóng vào quỹ Ốm đau, thai sản: 3%

- Bảo hiểm Y tế:

Bảo hiểm Y tế: 3 %

- Bảo hiểm Thất nghiệp:

Bảo hiểm thất nghiệp: 1%Các bài viết mới

Các tin cũ hơn