Dịch vụ kế toán giá rẻ


học kế toán cho giám đốc

KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU Xem Ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ Xem Ngay

 

Quy định về hoá đơn điện tử bán hàng và cung cấp dịch vụ cập nhật mới nhất tại thông tư 119/2018/NĐ-CP được chia sẻ trong bài viết dưới đây.

Quy định về Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử

+ Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm:

Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật chứng khoán, Luật dầu khí và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân;

Đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã;

Tổ chức khác;

Hộ, cá nhân kinh doanh.

+ Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

+ Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ.

+ Cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn.

Quy định về hoá đơn điện tử bán hàng và cung cấp dịch vụ

Quy định về Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Việc thực hiện hóa đơn điện tử sẽ phải thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (01/11/2018). Thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Đối với DN đặt in hóa đơn phát hành trước ngày 1/11/2018. Thì được sử dụng cho đến ngày 31 tháng 10 năm 2020.

Nếu cơ quan thuế thông báo DN chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu DN chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên. Thì DN thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP này cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT

Đối với DN mới thành lập trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020 thì DN thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng Phiếu thu tiền. Thì các đơn vị này tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng. Bên cạnh đó chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử (hoặc Phiếu thu tiền điện tử) theo lộ trình của Bộ Tài chính.

Quy định về  Các loại hóa đơn điện tử mới

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, các loại hoá đơn điện tử. Bao gồm:

Hóa đơn giá trị gia tăng

Là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Hóa đơn GTGT trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Hóa đơn bán hàng

Là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.

Hóa đơn bán hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Các loại hóa đơn khác, gồm:

Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử.

Hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Hóa đơn điện tử quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này phải theo định dạng chuẩn dữ liệu do Bộ Tài chính quy định.

Quy định về Hủy hóa đơn giấy khi sử dụng hóa đơn điện tử

Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh,… phải hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng. (khoản 3 Điều 14 Nghị định 119/2018/NĐ-CP).

Phải hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

Quy định về Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy

Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ.

Theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử.

Không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán.

Trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này.

Quy định về Hóa đơn điện tử có sai sót

Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có phát hiện sai sót. Thì người bán phải thông báo ngay với cơ quan thuế để hủy hóa đơn đã lập và lập hóa đơn mới thay thế.

Trường hợp hóa đơn điện tử có mã đã gửi cho người mua mới phát hiện sai sót. Thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Người bán phải thông báo với quan thuế để hủy hóa đơn đã lập và lập hóa đơn mới thay thế. (Theo Điều 17 Nghị định 119/2018/NĐ-CP).

Quy định về Các trường hợp được cấp hóa đơn điện tử miễn phí

Hộ, cá nhân kinh doanh. Trừ hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước từ 03 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng. Hoặc 10 tỷ đồng trở lên lĩnh vực thương mại, dịch vụ;

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong 12 tháng. Kể từ khi thành lập doanh nghiệp;

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cá nhân kinh doanh tại địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn;

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của UBND cấp tỉnh. Trừ doanh nghiệp hoạt động tại khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Đối tượng khác do Bộ Tài chính quyết định.

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


dịch vụ thành lập công ty Dịch vụ kế toán gia sư dạy kế toán tại nhà
0973.981.661