Dịch vụ kế toán giá rẻ


học kế toán cho giám đốc

KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU Xem Ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ Xem Ngay

 

Thông báo phát hành hóa đơn bị sai sửa như thế nào?

Làm sai thông báo phát hành hóa đơn​ không bị phạt nếu như đơn vị phát hiện ra sai và sửa lại cũng như khi cơ quan thuế phát hiện ra sai và thông báo cho đơn vị và đơn vị đã sửa lại theo yêu cầu.

Theo điều 3 của TT 26/2015/TT-BTC sửa đổi điều 9 của TT 39/2014/TT-BTC:

"Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm: tên đơn vị phát hành hoá đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hoá đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số... đến số...)), tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hoá đơn (đối với hoá đơn đặt in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn (đối với hoá đơn tự in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử (đối với hoá đơn điện tử); ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị. "

Đơn vị cần làm thông báo phát hành hóa đơn với đầy đủ nội dung nêu trên và gửi về cơ quan thuế.

Bạn quan tâm xem thêm một số gói dịch vụ của chúng tôi:

>> thành lập doanh nghiệp tại đông anh

>> thành lập công ty tại quận ba đình

>> hồ sơ thành lập doanh nghiệp ở cầu giấy

Điều 1 của TT 37/2017/TT-BTC sửa đổi điều 9 TT 39/2014/TT-BTC như sau:

"Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.

Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.”

Nếu làm thông báo phát hành hóa đơn mà bị thiếu, bị sai đặc biệt sai KÝ HIỆU hóa đơn là rất hay mắc phải thì được quy định như sau:

Theo TT 176/2016/TT-BTC sử đổi Điều 10 thông tư 10/2014/TT-BTC:

"1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Lập Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh nhưng tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hoá đơn giao cho khách hàng.

Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.

b) Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.

Việc niêm yết Thông báo phát hành hoá đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.

c) Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ sau 20 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới."

"1a. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm sau 10 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

b) Sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng (05 ngày kể từ ngày gửi thông báo phát hành).”

 Theo Điều 13. Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế và được sửa đổi tại thông TT 176/2016/TT-BTC như sau:

“1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo theo quy định gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn.

Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền.

2. Đối với hành vi vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hoá đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm khoản 1 Điều này phải lập và gửi lại cơ quan thuế thông báo, báo cáo đúng quy định.”

Xem thêm: Xử lý thông báo phát hành hóa đơn điện tử bị sai

Như vậy doanh nghiệp cần làm hồ sơ và điều chỉnh lại thông báo phát hành hóa đơn.

Liên quan đến việc làm sai thông báo phát hành hóa đơn đối với trường hợp đã lập hóa đơn sử dụng và kê khai, Tổng cục thuế có công văn hướng dẫn như sau:

 

           Mẫu: TB04/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư
    số 39/2014/TT-BTC  ngày 
31/3/2014 của Bộ Tài chính)


 

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN
TẠI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN
       (Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh phát hành hóa đơn đặt in, tự in)

 
1. Tên đơn vị phát hành hóa đơn..................................................................
2. Mã số thuế:.................................................................................................
3. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................
4. Điện thoại:...................................................................................................
Ngày........tháng........năm............., (tổ chức, cá nhân)  đã có thông báo phát hành hóa đơn. Nay (tổ chức, cá nhân) đăng ký thông tin thay đổi như sau:
 

STT

Thông tin thay đổi

Thông tin cũ

Thông tin mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):
- Tên đơn vị:...........................................................................................................................
- Mã số thuế:...........................................................................................................................
7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:............................................................................
 
                                                                                    ........, ngày.........tháng.........năm.........
                                                                               NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
                                                                                             (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Như vậy doanh nghiệp cần làm hồ sơ và điều chỉnh lại thông báo phát hành hóa đơn.

Liên quan đến việc làm sai thông báo phát hành hóa đơn đối với trường hợp đã lập hóa đơn sử dụng và kê khai, Tổng cục thuế có công văn hướng dẫn như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3855/TCT-DNL
V/v sai sót nội dung trên tờ thông báo phát hành hóa đơn.

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3392/CT-HQTA-AC ngày 13 tháng 06 năm 2016 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về vướng mắc sai sót nội dung trên tờ Thông báo phát hành hóa đơn của Người nộp thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP sửa đổi Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Theo công văn số 3392/CT-HQTA-AC nêu trên: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa đã có Thông báo phát hành hóa đơn GTGT tự in số 2841 và Thông báo phát hành hóa đơn số 8844 đến cơ quan thuế nhưng ghi sai thông tin (Hóa đơn giá trị gia tăng tự in do Chi nhánh trực tiếp tạo, phát hành, sử dụng nhưng khai báo là sử dụng hóa đơn của cơ quan chủ quản) dẫn đến bị trùng mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn với các chi nhánh khác trong cùng hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Theo trình bày tại văn bản số 529/CV-BIDVKH ngày 05/07/2016 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa thì Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa đã sử dụng và thực hiện đầy đủ việc kê khai nộp thuế theo đúng nghĩa vụ của người nộp thuế.

Căn cứ các quy định hiện hành và theo trình bày của Ngân hàng thì Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa không phải Điều chỉnh 02 Thông báo và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn tại 02 Thông báo này. Đối với các hóa đơn không dùng hết theo 02 Thông báo thì Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa phải thực hiện hủy hóa đơn theo quy định.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thường xuyên rà soát, kiểm tra, phát hiện các sai sót trong Thông báo (Báo cáo) phát hành, in thông báo lỗi để yêu cầu Người nộp thuế hoàn chỉnh và gửi lại cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý để tránh xảy ra lỗi tương tự theo đúng Khoản 3, Mục II, quy trình quản lý ấn chỉ ban hành theo Quyết định số 747/QĐ-BTC ngày 20/04/2015 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Ngân hàng BIDV-CN Khánh Hòa;
- Vụ CS, KK, PC;
- Lưu: VT, DNL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
Nguyễn Văn Phụng

 

 

Các liên quan tới sai sót về hóa đơn mời các bạn xem thêm: Xử lý hóa đơn viết sai

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


dịch vụ thành lập công ty Dịch vụ kế toán gia sư dạy kế toán tại nhà
0973.981.661